RH Jereb

slika

Spodbude za naložbe, energetske ukrepe, zaposlovanje

 Trenutno podjetja bolj kot na subvencije lahko računajo na ugodna posojila za financiranje bodisi obratnih sredstev bodisi naložb. Napovedanih je kar nekaj razpisov iz kohezije 2021–2027, a na glavnino bo treba še počakati. V nadaljevanju sledi pregled trenutno aktualnih spodbud za mikro, mala in srednja podjetja, precej priložnosti je na evropski ravni za tista, ki želijo krepiti svojo usposobljenost in razvitost denimo na področju digitalizacije.
 
Pomoč ob energetski krizi
Podjetjem, ki tako ali drugače občutijo negativne posledice vojne v Ukrajini in energetske krize, so na voljo posojila prek programa SID banke. Med posledice se lahko štejejo denimo motnje v dobavnih verigah, neporavnana plačila iz Rusije ali Ukrajine, povečana tveganja kibernetskih napadov, zvišanje stroškov in zmanjšanje količine dobavljenih primarnih izdelkov ter surovin in energentov.
 
Posojilni program je namenjen tudi MSP, zaprositi je mogoče za posojilo bodisi po shemi de minimis bodisi na temelju začasnega okvirja EU za blažitev posledic ruske agresije proti Ukrajini. Najmanjši znesek posojila je v vsakem primeru sto tisoč evrov, največji pa je odvisen od uporabljene sheme pomoči.
 
Pogodbena obrestna mera je enaka seštevku šestmesečnega EURIBOR in pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kakovosti posojilojemalca. Obrestna mera mora biti nižja od ekvivalenta tržne obrestne mere.
 
Ročnost posojila je najmanj dve leti, pri posojilih po shemi de minimis največ 12 let, pri tistih po začasnem okvirju največ osem let. Moratorij na odplačilo glavnice lahko znaša polovico ročnosti, a največ dve leti.
 
Spodbude za naložbe in obratna sredstva
Mikroposojila do 25 tisoč evrov
Vse do sredine oktobra bo predvidoma odprt razpis Slovenskega podjetniškega sklada za mikroposojila, to so posojila od pet do 25 tisoč evrov, ki so namenjena mikro in malim podjetjem. Gre torej za podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih in letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega desetih milijonov evrov.
 
S posojilom je dovoljeno financirati naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter obratna sredstva. Ročnost posojila je do pet let z možnostjo odloga odplačila glavnice do šest mesecev. Obrestna mera je 37,5 odstotka šestmesečnega EURIBOR plus pribitek 0,8 odstotne točke na leto. Posojila se dodeljujejo po shemi pomoči de minimis, kar pomeni, da morajo vlagatelji upoštevati morebitno že porabljeno kvoto dodeljenih pomoči po tej shemi. Skupni znesek pomoči, ki je dodeljen enotnemu podjetju po shemi de minimis, ne sme preseči 200 tisoč evrov v kateremkoli obdobju treh poslovnih let.
 
Jamstva s subvencijo obrestne mere
Prek podjetniškega sklada lahko podjetja tudi zaprosijo za jamstva v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti posojila, v primeru naložb je mogoče najeti posojilo do 1,25 milijona evrov z ročnostjo do deset let in možnostjo moratorija do dveh let.
 
Prek razpisa so na voljo tri posojilne linije, pri tem so pogoji različni glede na starost podjetja, in sicer ali je podjetje registrirano več kot pet let do vključno datuma, ko oddaja vlogo (MSP 5+), oziroma ali je registrirano do vključno pet let ob oddaji vloge (MLADI MSP).
 
Posojila za obratna sredstva in naložbe
Posojilni program SID banke za financiranje obratnih sredstev in naložb je namenjen tudi MSP. Posojilo za podjetje pomeni dodeljeno pomoč de minimis ali državno pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu v obliki ugodnega posojila v višini najmanj sto tisoč evrov. Ročnost je odvisna od sheme pomoči, lahko tudi do 20 let, obrestna mera je nižja od približka tržne obrestne mere.
 
Financiranje krepitve poslovanja
Prek SID banke je za MSP spet na voljo program za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja (MSP 7). Namenjen je podjetjem, ki so imela v zadnjem poslovnem letu najmanj 12,5- in največ 40-odstotno stopnjo kapitala. S sredstvi je mogoče financirati krepitev poslovanja, krepitev kapitala, plačila za nakup materiala in storitev, nakup trgovskega blaga in drobnega inventarja ter celotne stroške dela. Posojilo lahko znaša od sto tisoč do pet milijonov evrov. Ročnost posojila je od šest do 12 let.
 
Premostitvena posojila
Na voljo so tudi premostitvena posojila za podjetja, ki so dobila odobrena evropska ali nacionalna sredstva, pri katerih je izplačilo šele po izvedenem projektu. Zaprositi je mogoče za posojilo od 30 do 300 tisoč evrov. Ukrep izvaja Slovenski regionalno razvojni sklad.
 
Spodbude za zeleni prehod
Subvencije za trajnostno preobrazbo
Mikro, mala in srednja podjetja lahko pridobijo subvencijo za izvedbo strateške trajnostne in krožne preobrazbe prek razpisa, ki ga izvaja agencija SPIRIT. Razpis je razdeljen na dva sklopa in dve fazi. Ločeno se prijavijo podjetja, ki imajo največ 19 zaposlenih ali pa so zagonska podjetja, in podjetja, ki imajo vsaj 20 zaposlenih. Izvedba preobrazbe poteka v dveh fazah, v prvi fazi podjetja dobijo sofinancirano podporo strokovnjaka za izdelavo dolgoročne trajnostne in krožne poslovne strategije, trajnostnih in krožno naravnanih poslovnih modelov ter na koncu predlog izvedbenega projekta, ki bo uresničeval cilje, postavljene v strategiji.
 
V drugi fazi pa se projekt izvede, za ta del podjetja prejmejo subvencijo. Podjetja iz sklopa 1 lahko za to fazo prejmejo od 40 do 90 tisoč evrov, podjetja iz sklopa 2 pa od 10 do 40 tisoč evrov.
 
Naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive vire
Podjetja lahko dobijo spodbude za naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. Prek javnega poziva z oznako 92FS-PO21 so na voljo povratna sredstva za ukrepe učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepe učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepe za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Med sofinancirane ukrepe sodijo toplotne izolacije fasade do optimizacije sistema ogrevanja v stavbi. Posojilo lahko znaša od 25 tisoč do dveh milijonov evrov oziroma do največ 80 odstotkov upravičenih stroškov, najnižja obrestna mera je trimesečni EURIBOR plus 1,3 odstotne točke. Odplačilna doba je lahko do 15 let, moratorij na odplačilo glavnice pa je največ eno leto.
 
Subvencije (67SUB-OBPO19) se dodeljujejo za skupne naložbe za stanovanjsko-poslovne in poslovne stavbe z več lastniki, ki so lahko tudi pravne osebe. Upravičene so naložbe za izvedbo enega ali več ukrepov na skupnih delih stavbe, ki še niso bile končane ob oddaji vloge za pridobitev subvencije.
 
Eko sklad omogoča tudi subvencije za energetski pregled stavbe, procesov in transporta ali za uvedbo sistema ravnanja z energijo (75SUB-EPPO19). Subvencija lahko znaša do 50 odstotkov upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV. Med upravičene stroške pri uvedbi sistema ravnanja z energijo spadajo tudi stroški uspešno opravljenega usposabljanja za notranjega presojevalca sistema in/ali skrbnika sistema ravnanja z energijo.
 
Podjetja lahko pridobijo subvencijo in posojilo za gradnjo za skoraj ničenergijske stavbe (91FS-sNESPO21). Višina subvencije je opredeljena na neto ogrevano in prezračevano površino, ki je izračunana na temelju projekta za izvedbo (od 85 do 150 evrov na kvadratni meter).
 
Posebej je na voljo poziv Eko sklada (66PO21), prek katerega lahko podjetja dobijo posojilo za okoljske naložbe.
 
Prek Slovenskega regionalnega razvojnega sklada je odprt javni razpis za sofinanciranje naložb podjetij na področju učinkovite rabe energije, varstva okolja in prilagajanja podnebnim spremembam. Najeti je mogoče posojilo od 50 tisoč do milijona evrov. Obrestna mera je šestmesečni EURIBOR in pribitek najmanj 0,66 odstotne toče na leto, odvisno od ocene sklada. Odplačilna doba je do 15 let, vključno z moratorijem, ki lahko traja do tri leta.
 
Denar za projekte lesarske industrije
Posebej so posojila namenjena za projekte na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva. Posojilo lahko znaša od 50 tisoč do 1,5 milijona evrov, obrestna mera je lahko fiksna, od 2,95 odstotka na leto, ali pa variabilna – šestmesečni EURIBOR s pribitkom od 1,98 odstotne točke. Ročnost je do 15 let z možnostjo moratorija.
 
Spodbude za zaposlovanje
Podjetja, tudi MSP, lahko zaprosijo tudi za eno od treh spodbud za zaposlovanje. Trenutno je na voljo povabilo za hitrejši vstop mladih na trg dela, kjer se spodbuja zaposlitev brezposelnih mladih, starih do vključno 25 let. Delodajalec lahko prejme do 490 evrov mesečne subvencije za vsaj 18 mesecev zaposlitve ob zaposlitvi za nedoločen čas.
 
V okviru povabila Zelena delovna mesta je za delodajalce na voljo sofinanciranje v višini 680 evrov na mesec za eno leto zaposlitve. V okviru javnega povabila morajo delodajalci izpolnjevati več meril, s katerimi presojajo, ali je delovno mesto zeleno, med drugim, ali je poklic na seznamu izbranih 76 poklicev.
 
Sofinancira se tudi zaposlitev dolgotrajno brezposelnih, delodajalec lahko za enoletno zaposlitev brezposelnega prejme 700 evrov mesečne subvencije.
 
Ugodna posojila z jamstvi na regionalni ravni
Za mikro in mala podjetja, lahko tudi srednja, so lahko zanimivi regionalni razpisi za ugodna posojila. Trenutno lahko posojila z jamstvi najamejo podjetja, ki imajo sedež in lokacijo naložbe v občinah, ki jih pokrivajo ukrepi treh regionalnih razvojnih agencij, in sicer v obalno-kraški regiji, na Koroškem ter na Dolenjskem. Še vedno lahko mikro, mala in srednja podjetja najamejo brezobrestno posojilo za financiranje naložb ali poslovanja.
 
Spodbude za MSP na ravni EU
Precej razpisov za mikro, mala in srednja podjetja je na ravno EU, na voljo so različne spodbude prek evropsko sofinanciranih projektov in konzorcijev. Spodbujajo se inovacijska dejavnost ter digitalizacija, področje uporabe umetne inteligence.
 
V okviru Evropskega sveta za inovacije (EIC) je za letos predvidenih 1,6 milijarde evrov za sofinanciranje inovacij, ki bi lahko prinesle prebojne rešitve za izzive, s katerimi se spopada ne zgolj Evropa, temveč ves svet. Največ sredstev EIC je namenjenih programu Accelerator, ki podpira startupe in MSP pri nadaljnjem razvoju prebojnih tehnologij, ki so visoko tvegane in imajo velik potencial, namen je spraviti inovacije na trg (TRL od pet/šest do osem). Prejeti je mogoče spodbudo do 2,5 milijona evrov.
 
Projekt ADMA TranS4MErs, ki se sofinancira iz evropskega raziskovalnega programa Obzorje 2020, je namenjen podpori MSP, ki začenjajo digitalno preobrazbo poslovanja in želijo strokovno vodenje v tem procesu. Prek razpisa lahko podjetja dobijo inovacijske vavčerje in sofinanciranje, da postavijo in izpeljejo lastni načrt preobrazbe. Razpis je namenjen proizvodnim MSP.
 
V okviru projekta Silicon Eurocluster se iščejo napredne tehnološke rešitve, ki prikazujejo primer uporabe v manj digitalizirani industriji, iščejo se torej tehnološke rešitve za izzive, ki so bili identificirani. Rešitve lahko vključujejo eno ali več tehnologij, kot so radijske komunikacije, kibernetska varnost, zbiranje energije, umetna inteligenca, senzorji ter fotonika. Do sofinanciranja so lahko upravičeni le konzorciji najmanj dveh evropskih MSP za razvoj pilotov ali demonstracij z mikroelektroniko.
 
Poziv EIT RawMaterials pospeševalnik je namenjen podpori startupom in MSP, ki razvijajo inovativne izdelke ali storitve, ki imajo lahko pomemben vpliv na področju surovin oziroma lahko koristijo partnerjem ekosistema EIT RawMaterials. Podjetja lahko prejmejo do 200 tisoč evrov finančne podpore, poleg tega pa še svetovanje, možnost mreženja, podpore, vse z namenom, da se pospešijo koraki do komercializacije produkta.

VIR: Časnik Finance
 
You are here: