RH Jereb

slika

Pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov

V Uradnem listu RS št. 29/22 je bil dne 4. 3. 2022 objavljen Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (v nadaljevanju: ZUOPDCE), ki prinaša pomoč za gospodarstvo zaradi omilitve posledic dviga cen energentov (v nadaljevanju: pomoč za gospodarstvo). Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 5. 3. 2022.

Kdo so upravičenci do pomoči za gospodarstvo?
V skladu s prvim odstavkom 2. člena ZUOPDCE je upravičenec do pomoči zaradi dviga cen energentov pravna ali fizična oseba, ki:
je bila registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 in
ji bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.

Kako ugotovim, če so mi stroški energije letu 2022 narasli za več 40 % glede na leto 2021?
Rast stroškov se ugotovi s primerjavo ocenjenih stroškov energije v letu 2022 in dejanskimi stroški energije v letu 2021. Pri izračunu si lahko pomagate z naslednjo formulo:
((Ocenjeni stroški energije v letu 2022 / Stroški energije v letu 2021) – 1 ) * 100 = odstotek ocenjene rasti stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021
Če bo rast stroškov energije višja kot 40 % ste upravičeni do pomoči za gospodarstvo.

Kako ugotovim, ali izpolnjujem pogoj za uveljavljanje pomoči (rast stroškov energije za 40 %), če sem registriral dejavnost 1. julija 2021?
V skladu z drugim odstavkom 2. člena ZUOPDCE upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2021, rast stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021 iz druge alineje prejšnjega odstavka oceni na podlagi nastalih stroškov energije v letu 2021, preračunanih na letno obdobje, na podlagi števila dni poslovanja v letu 2021.
Najprej je torej potrebno stroške energije v obdobju od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021 preračunati na letno obdobje. Izračun se opravi po naslednji formuli:
(Stroški energije v letu 2021 / število dni poslovanja (184 dni)) *365 dni = stroški energije v letu 2021 (letna raven)
V naslednjem koraku se preračunane stroške energije v letu 2021 na letno obdobje primerja z OCENJENIMI stroški energije, ki jih bo upravičenec imel v letu 2022. Izračun rasti se opravi po naslednji formuli:
((Ocenjeni stroški energije v letu 2022 / Stroški energije v letu 2021 preračunani na letno raven) – 1 ) * 100 = odstotek ocenjene rasti stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021
V kolikor ocenjena rast stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021 znaša več kot 40 %, ste upravičeni do pomoči za gospodarstvo. 
 
Kako izkazujem stroške energije in čiste prihodke od prodaje? 
Pri izkazovanju stroškov energije se pri pravnih osebah upošteva postavka AOP 132 (Stroški energije) v izkazu poslovnega izida, pri fizičnih osebah, ki vodijo poslovne knjige, pa konto 402 (Stroški energije).
Za izkazovanje čistih prihodkov iz prodaje se upošteva postavka AOP 110 (čisti prihodki od prodaje) v izkazu poslovnega izida. 

Stroški katerih energentov se štejejo kot strošek energije pri izračunu pomoči za gospodarstvo? Ali se upošteva tudi strošek bencina?
Upoštevajo se vsi stroški energije, kot so opredeljeni v skladu z računovodskimi standardi. 
Pri zavezancih, ki vodijo poslovne knjige, so to stroški energije, ki so izkazani v postavki AOP 132 oziroma kontu 402. 
Tudi zavezanci, ki poslovnih knjig ne vodijo, morajo pri upoštevanju stroškov izhajati iz stroškov energije, kot jih opredeljujejo računovodski standardi, dokazujejo pa jih z izvirnimi knjigovodskimi listinami. Primeroma so to stroški za gorivo, ogrevanje, elektriko, ipd.

Kako se določi višina pomoči za gospodarstvo?
Peti odstavek 2. člena ZUOPDCE določa, da se višina pomoči določi glede na dejansko velikost čistih prihodkov od prodaje v letu 2019 in glede na delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih v letu 2019, in sicer za vse subjekte, ki ločeno poročajo postavko stroški energije (AOP 132 oziroma konto 402 pri fizičnih osebah). Čiste prihodke od prodaje in delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih upravičenec, ustanovljen do vključno 1. januarja 2019, določi na podlagi podatkov za leto 2019, upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2019 do vključno 1. januarja 2020, na podlagi podatkov za leto 2020, upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2020 do vključno 1. januarja 2021, na podlagi podatkov za leto 2021, upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2021, pa na podlagi podatkov za leto 2021, preračunanih na letno obdobje, na podlagi števila dni poslovanja v letu 2021.

Ali lahko izbiram podatke katerega leta bom uporabil pri izračunu višine pomoči za gospodarstvo?
Ne, zakon izrecno določa, podatki katerega leta se upoštevajo glede na datum ustanovitve upravičenca. 
1) Ustanovljeni do vključno 1. januarja 2019  -  uporabijo se podatki leta 2019;
2) Ustanovljeni po 1. januarju 2019 do vključno 1. januarja 2020 – uporabijo se podatki leta 2020
3) Ustanovljeni po 1. januarju 2020 do vključno 1. januarja 2021 – uporabijo se podatki leta 2021
4) Ustanovljeni po 1. januarju 2021 – uporabijo se podatki leta 2021 preračunani na letno obdobje

Kakšen je najvišji znesek pomoči, ki ga lahko prejmem?
Višina pomoči ne sme presegati:
a) Razlike med nominalno škodo zaradi povečanja stroškov energije in drugimi javnimi sredstvi prejetimi za ta namen,
b) 60 odstotkov nastale škode zaradi povečanja stroškov energije in 
c) hkrati ne more presegati zneskov v eurih, navedenih v tabeli:
 

 

Delež stroškov energije v poslovnih odhodkih

Čisti prihodki od prodaje

Od 0 do 3%

Od vključno 3 do 5%

Od vključno 5 do 10%

Od vključno 10 do 15%

Od vključno 15 do 20%

Od vključno 20 do 25%

Od vključno 25% dalje

do 10.000 EUR

30

40

50

60

70

80

100

od 10.001 EUR do 100.000 EUR

70

100

130

190

250

300

600

od 100.001 do 500.000 EUR

300

400

500

900

1.300

1.700

3.300

od 500.001 EUR do 1.000.000 EUR

800

1.000

1.500

2.700

4.000

4.700

8.000

Od 1.000.001 EUR do 5.000.000 EUR

2.500

3.500

4.700

8.600

9.500

14.000

25.000

od 5.000.001 EUR do 10.000.000 EUR

10.000

12.000

16.000

25.000

37.000

43.000

74.000

od 10.000.001 EUR do 20.000.000 EUR

20.000

25.000

30.000

70.000

90.000

120.000

150.000

od 20.000.001 EUR do 50.000.000 EUR

40.000

50.000

60.000

140.000

160.000

180.000

280.000

od 50.000.001 EUR do 100.000.000 EUR

90.000

115.000

138.000

250.000

440.000

500.000

600.000

nad 100.000.001 EUR

180.000

250.000

300.000

570.000

1.200.000

1.500.000

2.000.000

 
 
Kdaj bo vloga za izplačilo pomoči za gospodarstvo dostopna na eDavkih?
Vloga ("NF-IzjavaEnerg") je na eDavkih dostopna od 1. aprila 2022.
 
Do kdaj je potrebno vlogo predložiti na eDavke?
Vlogo za izplačilo pomoči za gospodarstvo je potrebno vložiti najkasneje do 15. aprila 2022.
 
Kdaj bo izplačilo pomoči in ali bodo izplačila mesečno ali gre za enkratni znesek?
Izplačilo bo izvedeno v enkratnem znesku, predvidoma 5. maja 2022.
 
Ali je predvideno tudi vračilo prejete pomoči za gospodarstvo?
Da, v kolikor je bila prejeta pomoč previsoka oziroma niso bili izpolnjeni pogoji za prejem pomoči. V skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZUOPDCE, upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo in naknadno ugotovi da je zahteval previsok znesek pomoči ali da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev, o tem obvesti FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2022, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2022 oziroma do roka za predložitev končnega obračuna po prenehanju subjekta, in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.
 
Vir: FURS

 
 
 
 
 
You are here: