RH Jereb

slika

S kom bodo imeli inšpektorji v letu 2019 največ dela

Pred kratkim je inšpektorat za delo začel usmerjeni nadzor pri delodajalcih glede izplačila regresa za lani, s katerim želijo sporočiti podjetjem, "da je plačilo za delo neodtujljiva pravica delavcev, ki jo je treba dosledno spoštovati". Delodajalce, ki delavcem še niso izplačali regresa za lani, kljub prekršku poziva, da jim regres izplačajo še pred obiskom inšpektorjev, ti pa jim bodo lahko v prekrškovem postopku izrekli tudi manjšo sankcijo lahko le izrek opomina ali opozorila. Zagrožena globa za neizplačilo oz. tudi za zamudo pri plačilu regresa znaša med 3000 EUR in 20.000 EUR.

Zaradi splošno največjega deleža kršitev v zvezi s plačilom za delo (na primer; kršitve v zvezi s plačilnim dnem, izdaja pisnega obračuna o plači do plačilnega dne), ostaja to področje prioritetno za delovne inšpektorje letos.

Najbolj pomembna oz. pogosta področja, ki jih bodo letos kontrolirali
  • prekarne oblike dela - nadzor nad delom delavcev v različnih oblikah dela zunaj delovnega razmerja bo temelj vseh opravljenih nadzorov v tem letu (to je tudi prednostna naloga ministrice za delo Ksenije Klampger)
  • spoštovanje določb glede delovnega časa - zagotavljanje počitkov in odmorov delavcev - ker podjetja delavcev ne dobijo, vse bolj obremenjujejo zaposlene, in tako pogosto kratijo pravice delavcev do odmora med delovnim časom ter dnevnega in tedenskega počitka, pravijo na inšpektoratu
  • preprečevanje nezakonitega zagotavljanja delovne sile - na inšpektoratu pravijo, da je nezakonito posredovanje delavcev vse pogostejši povaj in dobiva vse večje razsežnosti
  • napotitve delavcev - pod drobnogledom bodo tuja podjetja, ki v Sloveniji izvajajo čezmejne storitve ali pa k nam napotujejo delavce na delo
  • varstvo in zdravje pri delu - ozaveščali in nadzirali bodo naključno izbrane delodajalce, da bi izboljšali stanje varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji, saj opažajo, da kljub gospodarski rasti ni zaznati večjega napredka v zadnjih letih
Na inšpektoratu za delo, ki so mu konec minulega leta odobrili zaposlitev desetih dodatnih inšpektorjev, še pravijo, da bodo posebno pozornost namenjali področjem, ki se prek prijav in ugotovljenih kršitev kažejo kot najbolj tvegana za večje kratenje pravic delavcev. Načrtujejo pa tudi usmerjene akcije, in sicer v dejavnosti trgovine in proizvodnje kovin ter kovinskih izdelkov, na začasnih in premičnih gradbiščih kot tudi v gostinstvu, prometu, dejavnosti obratovanja taksijev.

FURS se bo osredotočal na sistemske utaje DDV

Letos finančna uprava načrtuje, da bo največji delež nadzorov davkov izvedenih na področju davka na dodano vrednost (DDV), kjer se bodo osredotočali na odrivanje sistemskih utaj in odkrivanje zlorab oprostitve plačila DDV pri dobavah blaga znotraj evropske unije.

Sledijo nadzori nad davkom od dohodkov pravnih oseb, kjer se bodo usmerili na pravilno izkazovanje poslovanja, uveljavljanja olajšav, na tveganja pri odkupih lastnih deležev in pri izvzemu dividend. Letos lahko inšpekcijo pričakujejo podjetja, ki več let izkazujejo izgube. Inšpektorja lahko pričakujejo tudi davčni zavezanci, ki posljujejo z davčnimi oazami in društva.

Carinski oddelek finančne uprave bo letos posebno pozornost namenil podvrednotenju blaga in napačnemu prijavljanju porekla blaga, kar sta najbolj tvegani področji pri vnosu blaga na carinsko območje EU. V ta namen bo povečano število sprotnih carinskih kontrol in naknadnih kontrol po prepustitvi blaga. Aktivnosti nadzora s področja trošarin bodo usmerjene v preverjanje pravilnega obračunavanja trošarin, zlasti za pivo, alkohol in alkoholne pijače ter energente in električno energijo.

Inšpektorji bodo še dejavni pri preverjanju, ali so plačani vsi prispevki, plače, akontacija dohodnine. Preverjali bodo tudi zaposlovanje oziroma delo na črno. Ne nazadnje tudi na terenu, posebej v sezonskih mesecih, denimo za gradbeništvo in turizem.

Predvsem v poletnih mesecih bodo še preverjali oddajanje počitniških zmogljivosti v kratkotrajni najem, kot je Airbnb, javne prireditve, dejavnost društev, prodajo na stojnicah s sadjem in zelenjavo, taksi prevoze. Preverjali bodo zaposlovanje in izdajanje računov.

Inšpekcija za preprečevanje pranja denarja bo nadzirala podjetja, ki trgujejo z davčnimi oazami

Inšpektorji urada bodo za preprečevanje pranja denarja podobno kot lani letos preverjali predvsem spoštovanje določb, ki se nanašajo na izdelavo ocene tveganja pranja denarja s poudarkom na segmentiranju strank, izvajanju ukrepov za poznavanje stranke s poudarkom na ugotavljanju dejanskih lastnikov ter skrbi za redno strokovno usposabljanje zaposlenih. Pri vseh treh bo poseben poudarek na visoko tveganih državah.

Napovedujejo pa tudi nadzore pošt pri prenosu denarja prek poštne nakaznice in podjetjih pri izdajanju in upravljanju drugih plačilnih sredstev, kot so menice in čeki.

Tržni inšpektorat tudi na potrošniška posojila 

Na tržnem inšpektoratu so napovedali nadzor 52 področij, ki so jih ocenili kot najbolj tvegana. Inšpektorji bodo pregledovali licence vaših računalniških programov, davčno potrjevanje računov, nepremičninska posredovanja, delanje na črno, potrošniška posojila..
Opozarjajo pa, da se bo nadzor izvajal pri naključno izbranih podjetjih, pri katerih bodo preverili skladnost poslovanja glede na vsa področja, za katera je odgovorna tržna inšpekcija.

Inšpektorat za kmetijstvo bo nadziral obračun prispevkov za promocijo mleka in mesa

Kmetijska inšpekcija bo letos nadzorovala kmetijska zemljišča za preprečevanje zaraščanja, onesnaževanje in degradacije. Poleg tega se bodo osredotočili na prodaje kmetijskih pridelkov in živil na lokalnem trgu, zavajanje pri izvoru blaga in poimenovanju dopolnilnih dejavnosti. V naloge pa so si zapisali tudi nadzor obračuna prispevkov za promocijo mleka in mesa.

Gozdarska inšpekcija se bo skupaj z delovnimi in finančnimi inšpektorji osredotočila na izvajalce del v gozdovih pa tudi subjekte, ki dajejo na trg gozdne lesne sortimente. Ena izmed prioritet bo nadzor posegov v gozd in gozdni prostor.

Vinarska inšpekcija ima med strateškimi cilji zapisano zmanjšanje tveganja za nepravilnosti pri pridelavi in prodaji vina in drugih izdelkov iz grozdja. To bodo storili tako, da bodo poskrbeli, da na police prihaja vino brez napak ali bolezni. To želijo doseči s povečanjem vpisanih vinogradov in pridelovalcev v register. Nadzorovali bodo pridelovalce, ki prijavljajo majhne količine pridelka in poskušali preprečiti sivo ekonomijo pri prometu z vinom in drugimi izdelki iz grozdja in vina ...

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se bo osredotočila na zaščito živali, varnost živil in rastlin. Skupaj z inšpektorji članic Evropske unije bodo preprečevali prehranske prevare, kot smo jih bili priča s poljskim mesom.

Inšpektorat za infrastrukturo: tovornjakarji, avtošole, organizacije za tehnične preglede

Inšpekcija za cestni promet napoveduje prioritetne nadzore na področju izvajanja prevozov blaga in potnikov (preprečevanje dela na črno, tehnična brezhibnost vozil, nadzor nad časi vožnje, odmori in počitki voznikov); nadzor nad organizacijami za tehnične preglede in avtošolami, pa tudi nadzor nad prevozniki nevarnega blaga.
 
Inšpekcija za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča bo preverjala ustrezno opremljenost, varnost in varno uporabo cest, nadzirala vodenje železniškega prometa, vozila in elektroenergetiko, nadzirala pa bo tudi žičniške naprave in smučišča, predvsem med zimskimi šolskimi počitnicami.
 
Inšpekcija za energetiko in rudarstvo bo nadzorovala proizvajalce in porabnike električne energije, distribucijsko omrežje, dobavitelje lesne biomase, ki so zavezanci za plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost, preverjali pa bodo tudi vsebnost biogoriv pri distributerjih tekočih goriv za promet. Ko se bo začela gradnja druge cevi predora Karavanke, pa bodo rudarski inšpektorji tam izvajali tudi usmerjene nadzore nad varnostjo in zdravjem pri delu.

Vse tri inšpekcije sicer za letos načrtujejo štiri skupne akcije, in sicer nadzor nad prevozi blaga in potnikov v cestnem prometu (do štiri skupne nadzore na mesec), nadzor nad taksi prevozi (eden do dva skupna nadzora na mesec) ter mednarodni cestni nadzor, kjer bo poudarek med drugim na odkrivanju manipulacij s tahografi in tekočino Ad-blue ter nadzoru pritrjevanja tovora (septembra je v načrtu tridnevni operativni nadzor), energetski inšpektorji pa bodo sodelovali v interventnih skupinah za pregled in dopolnitev okoljevarstvenih dovoljenj.

Inšpektorat za okolje in prostor: nadzorovali bodo ravnanje z odpadki, gradbišča, upravnike večstanovanjskih stavb, prodajalce stanovanj in hiš

Inšpekcija za okolje in naravo letos načrtuje 6.500 inšpekcijskih pregledov pri 1.445 zavezancih. Izvedli bodo koordinirane akcije na področjih nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov (okoli 30 akcij), komunalne odpadne embalaže (tudi nadzor vseh šestih družb za ravnanje z odpadno embalažo), tistih naprav in obratov, ki bi lahko imeli potencialno večji vpliv na okolje (nadzor 240 naprav oziroma obratov) ter rabe vode pri zavezancih, ki odvzemajo največje količine vode (50 zavezancev).

Gradbena inšpekcija za letos načrtuje sedem tisoč inšpekcijskih pregledov in šest koordiniranih akcij. To so nadzor nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov, v zadevah, kjer ni podane pobude (260 nadzorov), nadzor nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov, v zadevah, kjer je podana pobuda (260 nadzorov), nadzor nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov (120 nadzorov), nadzor na gradbiščih, kjer bodo med drugim preverjali, ali udeleženci izpolnjujejo pogoje za opravljanje svojega dela ter označitev in zaščito gradbišč (360 nadzorov), nadzor nad uporabo objektov, pri katerih je potekal poostren nadzor okoljevarstvenih dovoljenj (vsaj 102 nadzora), ter nadzor nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, predvsem šol, vrtcev, bolnišnic, javnih ustanov, kopališč in podobno (160 nadzorov).

Stanovanjska inšpekcija, ki letos načrtuje 200 inšpekcijskih pregledov, pa bo izvedla tri koordinirane akcije, in sicer nadzor nad upravniki (pregledali bodo 25 upravnikov večstanovanjskih objektov), nadzor nad poslovanjem prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (10 večjih stavb in 15 manjših objektov) ter redni pregled dvigal in njihovo vzdrževanje v večstanovanjskih stavbah (20 nadzorov).

Vir: Časnik Finance

 


 
You are here: