RH Jereb

slika

Kako so obdavčeni potni stroški študenta

Delodajalci tudi študenta v okviru opravljanja svojega dela občasno napotijo na službeno pot, pri čemer imata tako delodajalec kot študent v zvezi s tem lahko določene stroške: kilometrina, cestnine, parkirnine, strošek javnega prevoza, dnevnice, hotel oz. prenočišča. Kako se povračila takih stroškov oziroma morebitna neposredna delodajalčeva plačila takih stroškov obravnavajo z davčnega vidika, zlasti če študent opravlja svoje delo prek študentskega servisa?

Študent, ki opravlja delo prek študentskega servisa, nima neposredne pogodbe z družbo, za katero opravlja delo, temveč plačilo za delo načeloma prejme od študentskega servisa. Dohodek, prejet iz tega naslova, se šteje za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kar pomeni, da bruto dohodek študenta ne pomeni le honorarja za opravljeno delo, temveč se v znesek obdavčljivega dohodka vštevajo tudi vsa morebitna povračila stroškov.

Študent pa lahko v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine poleg normiranih stroškov v višini desetih odstotkov dohodka uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in prenočitve v zvezi z opravljanjem dela. Dejanske stroške posameznik lahko uveljavlja na podlagi dokazil (računov, potrdila delodajalca, iz katerih so razvidni navedeni stroški).

Ponavadi študent sam krije stroške službene poti, delodajalec pa mu jih povrne skupaj s plačilom honorarja prek študentskega servisa. V tem primeru delodajalec plača račun študentskemu servisu in študentski servis je tisti, ki mora obračunati akontacijo dohodnine za študenta; delodajalec plača provizijo študentskemu servisu tako na honorar kot na povračilo stroškov.

Ne glede na navedeno, to ni vedno mogoče, denimo ko delodajalec pošlje študenta na izobraževanje in v zvezi s tem prejme skupaj račun za seminar in hotel. V tem primeru delodajalec strošek hotela krije neposredno in tako ni povračila študentu.

Drug tak primer je, ko študent plača gorivo za službeni avto s plačilno kartico delodajalca. Ker je tako plačilo po svoji vsebini povezano z delom posameznika pri delodajalcu, vendar med delodajalcem in študentom ne obstaja pogodbeno razmerje, se postavlja vprašanje, kako se tak dohodek obravnava za davčne namene.

Obveščanje študentskega servisa

Po pojasnilu Fursa, se taka plačila stroškov študentov na službeni poti prav tako štejejo kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in obravnavajo enako, kot je navedeno zgoraj. Pri tem ima delodajalec dve možnosti, in sicer lahko o takih plačilih stroškov obvesti študentski servis ali pa sam izračuna in plača akontacijo dohodnine od navedenih povračil stroškov, čeprav tu dejansko ne gre za izplačilo povračila študentu, temveč za neposreden strošek delodajalca.

Kako delodajalec obvesti študentski servis, v pojasnilu ni omenjeno. Če se strošek dejansko povrne študentu preko študentskega servisa, se strošek izkaže na študentski napotnici kot del rednega plačila za delo, ko delodajalec neposredno krije strošek, pa bi bilo smiselno napotnici priložiti dopis s podatki o dohodku študenta, ki mu dejansko ni izplačan. Študentski servis tako v okviru obračuna dohodka izvrši tudi izračun in plačilo akontacije dohodnine od stroškov.

Obračun delodajalca

Če delodajalec sam naredi obračun davčnega odtegljaja, mora znesek stroškov najprej povečati s koeficientom davčnega odtegljaja, saj študent od delodajalca neposredno ne prejme drugega dohodka v denarju, od katerega bi bilo mogoče odvesti in plačati davčni odtegljaj (delodajalec izplača honorar za opravljeno delo študentskemu servisu, ki ga potem izplača študentu). Davčno osnovo pomeni tako obruteni dohodek, zmanjšan za desetodstotne normirane stroške. Akontacija dohodnine se obračuna in plača po 25% stopnji.

Na letni ravni pa lahko študent poleg normiranih stroškov uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in prenočitev na podalgi računov, čeprav se računi glasijo na ime družbe.

Pomembno je, da je z računa oziroma druge dokumentacije (potnega naloga) razvidno, da gre za strošek prevoza oziroma prenočitve v zvezi z opravljanjem dela posameznega študenta. Smiselno je torej, da delodajalec študentu izroči kopijo te dokumentacije.

Vir: Časnik Finance
 
You are here: