RH Jereb

slika

Ohranitev osnovnega kapitala

Družbeniki morajo do 8. avgusta 2016 zagotoviti najnižji znesek osnovnega kapitala. Avgusta lansko leto je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), katera pravi, da se v premoženje, ki je potrebno za ohranitev najmanjšega zneska kapitala (7.500 Eur), ne štejejo več posojila družbe družbeniku, poslovodji, njegovemu družinskemu članu ali pravni osebi, v kateri ima(jo) družbenik, poslovodja ali njegov družinski član najmanj desetino upravljalskih pravic. To pomeni, da družba, ki ima v pasivi le najmanjši znesek osnovnega kapitala 7.500 Eur in nima drugih oblik kapitala, v aktivi ne sme izkazovati posojil naštetim osebam. Če pa ima večji osnovni kapital od minimalnega oziroma ima druge oblike kapitala, lahko posojila naštetim osebam dosežejo vrednost (del) aktive, ki presega 7.500 Eur.
Družba mora svojo aktivo do 8. avgusta 2016 uskladiti z omenjeno zakonsko odločbo. To pomeni, da morajo naštete osebe posojilo, kolikor presega dovoljeni znesek, vrniti družbi. Če podjetniki posojil ne bodo vrnili družbi, jim grozijo globe. Od 1000 Eur do 45.000 Eur, odvisno od velikosti družbe. Kaznovana bo tudi odgovorna oseba družbe in sicer od 500 Eur do 4.000 Eur.
 
You are here: