RH Jereb

slika

Obveznosti v zvezi z evidenco delovnega časa

Delovni inšpektorji so pri opravljanju nadzora in pregledu dokumentacije v podjetjih posebej pozorni na evidenco o delovnem času, saj delodajalci pri tem dostikrat vede ali nevede kršijo zakonodajo.
 
Kako pravilno voditi evidenco o delovnem času?
Delodajalec je v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti dolžan voditi evidenco o izrabi delovnega časa zaposlenih. Evidenca za posameznega delavca se začne voditi z dnem, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi, ter se hrani kot listina trajne vrednosti, ki jo morate predložiti na zahtevo pristojnega organa.
 
Kako natančna naj bo vaša evidenca?
Evidenca mora vsebovati število opravljenih ur za posameznega delavca. Priporočljivo je evidentiranje tako prihodov in odhodov, kot tudi odmorov. Zaposleni imajo namreč pravico do sorazmernega dela odmora glede na polni delovni čas. Ob inšpekcijskem nadzoru lahko od vas zahtevajo dokaze, da je zaposlenim zagotovljena pravica do odmora.
 
Kako odrediti, evidentirati in obračunati nadurno delo?
Nadurno delo mora biti odrejeno v naprej in sicer v pisni obliki. Izjemoma se lahko nadurno delo odredi ustno, vendar je potrebno pisno odreditev vročiti naknadno še v istem delovnem tednu. Pri opravljanju nadurnega dela so prisotne zakonske omejitve; nadurno delo lahko traja največ 8 ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto; zato je ustrezno evidentiranje izredno pomembno.
 
Kako je nagrajeno nadurno delo?
Nadurno delo je lahko plačano, ali pa je v dogovoru z zaposlenimi opredeljeno kot višek ur, ki jih lahko koristijo kot proste ure. Pomembno je, da se pri obračunu plač ustrezno opredeli ure za izplačilo in ure za koriščenje.
 
Kakšne so posebnosti pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa?
Pri neenakomerni razporeditvi, ter začasni prerazporeditvi delovnega časa, mora delodajalec pisno obvestiti delavce o začasni prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo. V primeru trajne potrebe po drugačni razporeditvi pa je lahko, zaradi narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov, delovni čas neenakomerno razporejen. Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na teden. Panožne kolektivne pogodbo lahko še dodatno opredeljujejo pogoje in dodatke za neenakomerno razporeditev, prav tako interni akti delodajalca. Zato je poznavanje zakonskih določb in pravilno evidentiranje delovnih ur izredno pomembno za pravilen obračun plač.
 
Kaj pa pravilnik o delovnem času?
Pravilnik o delovnem času ni obvezen, vendar lahko z njim ustrezno opredelite področje delovnega časa v podjetju, njegovo evidentiranje in obračun, ter se izognete nesporazumom z zaposlenimi, inšpektorju pa ob pregledu predložite pravilnik po katerem se ravnate.
 
Vir: Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 
You are here: